ஆதியாகமம் 11:4

11:4 பின்னும் அவர்கள்: நாம் பூமியின்மீதெங்கும் சிதறிப்போகாதபடிக்கு, நமக்கு ஒரு நகரத்தையும், வானத்தை அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி, நமக்குப் பேர் உண்டாகப் பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள்.
Related Topics


பின்னும் , அவர்கள்: , நாம் , பூமியின்மீதெங்கும் , சிதறிப்போகாதபடிக்கு , நமக்கு , ஒரு , நகரத்தையும் , வானத்தை , அளாவும் , சிகரமுள்ள , ஒரு , கோபுரத்தையும் , கட்டி , நமக்குப் , பேர் , உண்டாகப் , பண்ணுவோம் , வாருங்கள் , என்று , சொல்லிக்கொண்டார்கள் , ஆதியாகமம் 11:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 4 IN TAMIL , Genesis 11 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,