ஆதியாகமம் 12
Related Topics / Devotionsதேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை (ஏசாயா 41: 8).  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ‘நண்பர்கள்’ என்ற...
Read More
சாதியை விரட்டு  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தின் கட்டளைகள், முறைகள், போக்குகள் மற்றும் மரபுகளை பின்பற்ற முடியாது. மாறாக சத்தியத்தின் மூலம்; தேவனுடைய...
Read More
தேவ ராஜ்யத்திற்கான அழைப்பு  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மூன்று பேருக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவல், ஆனால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் (லூக்கா 9:57-62). இன்றைய...
Read More
புதிய உடன்படிக்கை மற்றும் பரிசுத்த பந்தி  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 "நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததைக் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன்; என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட அன்று...
Read More
தேவன் ஏதோமை நியாயந்தீர்த்தல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னைச் சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்; பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்"...
Read More
விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் ஆறுதல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு சிலர் மற்றவர்களை குறித்து எதிர்மறையான விஷயங்களைப் பேசுகிறார்கள், காரணமின்றி விமர்சிக்கிறார்கள், மட்டப்படுத்துகிறார்கள்,...
Read More
இஸ்ரவேல் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது?  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கர்த்தர் ஏன் இஸ்ரவேலைத் தேர்ந்தெடுத்தார், வேறு எந்த நாட்டையும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்று பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். சிருஷ்டிப்பு: தேவன் மனித...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 12 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 IN ENGLISH ,