ஆதியாகமம் 12:11

12:11 அவன் எகிப்துக்குச் சமீபமாய் வந்தபோது, தன் மனைவி சாராயைப் பார்த்து: நீ பார்வைக்கு அழகுள்ள ஸ்திரீ என்று அறிவேன்.
Related Topics


அவன் , எகிப்துக்குச் , சமீபமாய் , வந்தபோது , தன் , மனைவி , சாராயைப் , பார்த்து: , நீ , பார்வைக்கு , அழகுள்ள , ஸ்திரீ , என்று , அறிவேன் , ஆதியாகமம் 12:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 11 IN TAMIL , Genesis 12 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,