பிலிப்பியர் 4:1

4:1 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள்.
Related Topics


TAMIL BIBLE பிலிப்பியர் 4 , TAMIL BIBLE பிலிப்பியர் , பிலிப்பியர்IN TAMIL BIBLE , பிலிப்பியர் IN TAMIL , பிலிப்பியர் 4 TAMIL BIBLE , பிலிப்பியர் 4 IN TAMIL , பிலிப்பியர் 4 1 IN TAMIL , பிலிப்பியர் 4 1 IN TAMIL BIBLE , பிலிப்பியர் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Philippians 4 , TAMIL BIBLE Philippians , Philippians IN TAMIL BIBLE , Philippians IN TAMIL , Philippians 4 TAMIL BIBLE , Philippians 4 IN TAMIL , Philippians 4 1 IN TAMIL , Philippians 4 1 IN TAMIL BIBLE . Philippians 4 IN ENGLISH ,