ஆதியாகமம் 2:15

2:15 தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்துக் கொண்டுவந்து, அதைப் பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார்.
Related Topics


தேவனாகிய , கர்த்தர் , மனுஷனை , ஏதேன் , தோட்டத்தில் , அழைத்துக் , கொண்டுவந்து , அதைப் , பண்படுத்தவும் , காக்கவும் , வைத்தார் , ஆதியாகமம் 2:15 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 15 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 15 IN TAMIL , Genesis 2 15 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,